ابوالفضل میری: ۱۰۰دقیقه نفس نکشیدم

ابوالفضل میری پسر جوان «زیر سقف دودی» روی صندلی قرمز آرت‌تاکس نشسته و از تجربه‌ی نخستین بازی‌اش جلوی دوربین پوران درخشنده می گوید.