استقبال فوق العاده از عوامل «زیر سقف دودی» در پردیس چهارباغ اصفهان

اکران «زیر سقف دودی» در پردیس چهارباغ اصفهان، دوشنبه ۱۹ تیر، با حضور پوران درخشنده، مریلا زارعی و ابوالفضل میری